Logo
登入
<<<

名稱: 密碼:

加入 | FAQ | 聯絡我們
全部區域 > 我們的教會 > 香港教區 > 魔鬼論

頁:  1 回 應
作者 內容

olivia


Posted -
2010/12/25 上午 04:46:25

神父食飽無野做, 走去傳煤朋友面前, 大罵有錢人, 有失體面啦, 好心就早D休息啦

頁:  1 回 應