News
  

牧笛是宗教學部就讀同學的反思及心聲,每字每句都是他們的用心之作,請大家細心閱覽!

牧笛週訊 第 31 期 (23-05-2020)
奇妙之旅
「他的名字要稱為神奇的謀士、強有力的天主、永遠之王、和平之王。」(依9:5)...

2019-2020學年   
2018-2019學年   
2017-2018學年   
2016-2017學年   
2015-2016學年   
2014-2015學年   
2013-2014學年   
2012-2013學年   
2011-2012學年   
2010-2011學年   
2009-2010學年   
2008-2009學年   
2007-2008學年   
2006-2007學年   
2005-2006學年   
2004-2005學年   
2003-2004學年   
2002-2003學年   
2001-2002學年   
2000-2001學年   
1999-2000學年   

牧笛